ПРЕКРАТЕНА Е ДЕЙНОСТТА НА НКСИП

На 7 април 2016 г. е прието от Народното събрание изменение в Закона за пътищата за прекратяване на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП). Изменението влезе в сила с публикувано му на 15 април 2016 г. в бр. 30 на Държавен вестник.

Всички дейности на НКСИП преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“.

ЗА НКСИП

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), е създадена с изменение в Закона за пътищата през 2011 г. Компанията е държавно предприятие, подчинено на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Основната цел на компанията е успешното и ефективно финансиране, проектиране и изграждане на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“.

Основните функции на НКСИП включват:

  • организиране и управление на всички дейности, необходими за реализиране на проектите;
  • извършване на дейности, свързани с отчуждаване на имоти;
  • изготвяне на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт” и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите;
  • провеждане на обществените поръчки;
  • възлагане на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането или от инвестиционното проектиране;
  • участие във формулирането на инвестиционните планове и програми в пътния сектор.

Информационна брошура за дейността на НКСИП  [български]

 

 

ОП „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” е бенефициент по приоритетни оси ІІ и V на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 (ОПТ) с решение на Комитета за наблюдение на програмата от декември 2011 г.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Сайт на ОП „Транспорт“ 2007-2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ), приоритетна ос 2 - „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“, приоритетна ос 4 - „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” и приоритетна ос 5 - „Техническа помощ“.

Стратегията на ОПТТИ 2014 - 2020 е насочена към завършване на основните национални и Общоевропейски транспортни направления на територията на страната в областта на пътния транспорт, развитие на железопътния транспорт, подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари, развитие на устойчив градски транспорт, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта. Стратегията на ОПТТИ 2014 - 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е разработена в съответствие с насоките за развитие на Европейската транспортна политика и Транс-европейската транспортна мрежа, както и с националните политики и приоритети.

Сайт на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020


горе