Обща информация

Трасето на Автомагистрала „Струма” е част от приоритетен проект 7 на Европейския съюз за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа, включващ автомагистрална ос Игуменица/Патра - Атина - София - Будапеща. Цялостното завършване на автомагистралата ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. Завършването на магистралата е от стратегическо значение за развитие на регионите и за осигуряване на пряк маршрут през България към Егейско море.
Трасето на Автомагистрала „Струма” припокрива част от Транс-европейски коридор номер IV. Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг. На българска територия участъкът свързва шест от най-големите градове в западната част на страната - София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

Автомагистрала "Струма" е с приблизителна дължина от 150 км, разделена на четири лота:

 • Лот 1, Долна Диканя до Дупница с дължина от 17 км;
 • Лот 2, Дупница до Благоевград с дължина от 37 км;
 • Лот 3, Благоевград до Сандански с дължина от 62 км;
 • Лот 4, Сандански до пресичането на гръцката граница при Кулата – с дължина от 15 км;

Лот 1 е пуснат в експлоатация, а изграждането на Лотове 2 и 4 е в заключителен етап на реализация.  Възложител по тези договори е Агенция "Пътна инфраструктура". Подготовката и изграждането на Лот 3 се извършват от Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", която ще управлява и поддържа цялото трасе на автомагистралата след цялостното и въвеждане в експлоатация.

Информационна брошура за подготовката на Лот 3 на АМ "Струма" [български]

 

Лот 3 "Благоевград - Сандански"

Трасето на Лот 3 на АМ "Струма" е разположено в красив и същевременно чувствителен от екологична гледна точка район. През по-голямата си дължина то се намира в близост до поречието на река Струма и в ивицата, включваща съществуващия път Е79 и жп линията София - Кулата. Трасето има пресичания с Е79 и с други пътища, както и многобройни пресичания с други реки, железопътни линии и др.

Трасето преминава през няколко защитени зони по "Натура 2000", както и през няколко свързващи ги биологични коридора. Основните зони са както следва:

 • защитена зона „Орановски пролом – Лешко” (идентификационен код BG0001022) - разположена в Лот 3.1;
 • защитена зона „Кресна – Илинденци” (идентификация код ВG0000366) - разположена в Лотове 3.2 и 3.3;
 • трасето минава близо до защитена зона „Огражден – Малешево” (идентификационен код ВG0000224) – разположена в Лот 3.3;
 • местообитание на птици „Кресна”, посочено като „Кресненско дефиле” в английската версия на съответния стандартен формуляр с данни (идентификационен код ВG0002003) – разположено в Лотове 3.2 и 3.3
  местообитание на птици „Рупите„ (идентификационен код ВG0002098) - разположено в Лот 3.3.

За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна и с приблизителна дължина от 62 км. Трасето е разделено на три подучастъка с приблизителни дължини, както следва:

 • Лот 3.1, между Благоевград и Крупник, с дължина от 12,6 км, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения;
 • Тунел при с. Железница, с дължина около 2 км и прилежащите пътни участъци и съоръжения; 
 • Лот 3.2, между Крупник и Кресна, с приблизителна дължина 21 км;
 • Лот 3.3, между Кресна и Сандански, с дължина от 23,6 км.

 

Дейности по подготовка на изпълнението на Лот 3

За реализиране на проекта са идентифицирани следните дейности по подготовка на трасето за изграждане:

 • Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград - Сандански“;
 • Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград – Сандански“;
 • Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград - Сандански“;
 • Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“, Лот 3 „Благоевград - Сандански“ в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница;
 • Предварителни археологически проучвания за автомагистрала „Струма“, Лот 3 "Благоевград - Сандански";
 • Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“ за периодите 2013-2014 г. и 2014-2015 г.;
 • Мониторинг на трафика на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна – Илинденци“;
 • Извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3, част „Пътна“ и част „Тунелна“;
 • Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“;
 • Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3;
 • Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“;
 • Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“.

 

Дейности по изграждане на Лот 3

Изграждането на трасето на Лот 3 ще се изпълнява като четири строителни договора със съответните договори за супервизия:

 • Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000);
 • Тунел, северно от с. Железница, с дължина около 2 км;
 • Лот 3.2 между Крупник и Кресна (от км 376+000 до км 397+000);
 • Лот 3.3 от Кресна до Сандански (от км 397+000 до км 420+628).

На 25.09.2015 г. са подписани договорите за изграждане и за супервизия на Лот 3.3 след приключени процедури по обществени поръчки.

На 30.12.2015 г. са подписани договорите за изграждане и за супервизия на Лот 3.1 след приключени процедури по обществени поръчки.

История на проекта

През годините са извършени многобройни проучвания относно проектирането на АМ „Струма“. Началото е положено през 1990 г. с предпроектно проучване, изготвено от българското проектантско бюро „Пътпроект”. Проучването е насочено основно към техническата приложимост на вариантите и не включва задълбочена икономическа или екологична оценка.

Десет години по-късно, в периода 2000-2002 г., на италианската компания SPEA Ingegneria Europea е възложено да изготви предпроектни проучвания, предварителен ОВОС, проект и тръжна документация за автомагистрала „Струма”. SPEA изготвя много варианти на трасето (до голяма степен използвайки като база работата на „Пътпроект”), плюс варианти на трасето, при които се избягва Кресненското дефиле. Проучването включва прогнози на трафика, оценка на разходите, анализ ползи-разходи, мултикритериен анализ, предварителен ОВОС и др. Проучването на SPEA не включва еднакво подробен анализ на всички участъци.

Успоредно с работата, извършена от SPEA, българската проектантска фирма „Краси-Бо” (през 2002 г.) подготвя и обосновава допълнителни варианти за целия участък на автомагистралата. При тези варианти се търси намаляване на прогнозираните капиталови разходи и избягване на специфични проблеми в някои от участъците, като например конфликти с генералните планове на някои общини. За два от вариантите, наречени „кафяв“ и „кафяв пунктир“, са изготвени предложения за нивелета и типови напречни профили. Тези варианти на трасето са сравнени със съответните варианти на SPEA по определени показатели. В заключението на проучването се препоръчва изпълнението на комбинация от „кафяв“ и „кафяв пунктир“.

Изготвените от SPEA и „Краси-Бо” проучвания са разгледани от Национален експертен съвет за устройство на територията (НЕСУТРП) през 2002 година. След обсъждане на всички предложени технически осъществими алтернативи е одобрена комбинация от тях, която да бъде разработена по-нататък.

През 2007 г. на българската проектантска фирма „НСИ-2000” е възложено да извърши отново редица проучвания, свързани с АМ „Струма”. Първото от тях е свързано с Кресненското дефиле и включва изготвянето на два нови варианта с дълги тунели. Също така са разработени допълнително и два нови варианта в близост до с. Бело поле.

Възоснова на препоръките от доклада за ОВОС и съответните проучвания за оценка от 2007 г., с Решение по ОВОС № 1-1/2008 се предоставя одобрение на вариант за цялата дължина на АМ „Струма”, което представлява комбинация от няколко вече проучени варианта на трасето, като комбинацията предимно се основава на кафявия вариант, разработен от „Краси-Бо”. Това решение също така включва и многобройни препоръки за подобряване на трасето при следващите етапи на проучване и проектиране.

Одобреният вариант за трасето е допълнително изменен в участъка между с. Бело поле и гр. Благоевград през 2009 г. с Решение № 16-ПР/2009 в съответствие с препоръките на първоначалното решение на ОВОС. Вариантът на трасето в този участък е изменен отново с Решение № 28-ПР/2009.

Решение по ОВОС № 5-3/2010 от 2010 г. допълнително изменя къс участък на нивелетата в близост до с. Марикостиново (в обхвата на Лот 4), като през 2011 г. се издава Решение № 25-ПР/2011.

Поради продължителния период на провеждане на проучванията и прекъсванията във времето, през 2011 г. JASPERS възлага на Arup изготвянето на актуализация и преглед на работата извършена до момента. Това включва преглед на процедурата за определяне на избраните варианти на трасето на АМ „Струма” за Лотове 1 до 4, оценка дали процедурата е извършена по приемлив начин, както и потвърждаване на избраните варианти на трасето чрез мултикритериен анализ. В заключение се потвърждава, че предпочитаните варианти на трасето (одобрени съгласно ОВОС) за всички лотове са оптималното решение. В процеса на работа са направени оценка на стойността, прогноза на трафика, както и доклад за възможностите за изграждане на дълъг тунел в Кресненското дефиле.

В края на 2011 г. и началото на 2012 г., Агенция "Пътна инфраструктура" е възложила извършването на допълнителни проучвания за Лот 3 по следните направления:

 • Трасе (от „НСИ-2000”) - извършена е актуализация на трасето в план по отношение на основни проблеми. В резултат са изготвени планове по картен материал и сателитни снимки в мащаб 1:25000, както и планове/профили в мащаб 1:10000/1000, включващи целия Лот 3. Новото трасе се отклонява от преди това одобрените с до 1 км, и покрива обща дължина около 30 км. При трасето на тунела не са отчитани резултати от геоложки проучвания.
 • Геодезическо заснемане (от „ТрансГео”) - в резултат на това проучване са изготвени картни основи в мащаб 1:2000, включващи целия Лот 3, по одобрения в решението по ОВОС вариант за трасето. В по-голямата си част те покриват габарит от 200 м спрямо нивелетата и се разширяват на специфични места като възли и др., а така също и по предложения участък с тунела.
 • Геоложко проучване (от „Геотехника инженеринг” ООД) Проучването е с ограничен обхват в рамките на Лот 3.2 и е насочено към възможностите за междинни строителни подстъпи по трасето на тунела и порталите. Повдигнати са съществени въпроси, включително такива отнасящи се до слаби зони, нестабилност на откоси, подпочвени води, сеизмичност и т.н.

През 2011 г. от ЕИБ е поръчан одит на пътната безопасност за Лотове 1 и 4, за които са налични работни проекти. Дадени са и насоки за проектирането на пътната безопасност на Лотове 2 и 3.

 

Финансиране на проекта

Проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“, в който е включена подготовката на Лот 3 се финансира от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

На 10.06.2013 г. между НКСИП и Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG161PO004-2.0.01-0019 за подготовката на Лот 3, като част от проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“. Стойността на предоставеното финансиране е 7 776 928 лв. Всички дейности са финансирани от Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. със средства от Кохезионния фонд.

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ ще се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 като приоритетен проект.

На 24.09.2015 г. е подписан Договор № ДОПТТИ – 1/24.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за изпълнение на проект № BG16M1OP001-2.001-0001 „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“. Проектът ще се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 със средства от Кохезионния фонд. Общата стойност на финансирането по договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 739 245 318,00 лева, от които 628 358 520,30 лева от Кохезионен фонд на Европейския съюз и 110 886 797,70 лева национално съфинансиране.


горе