Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница

Идентификатор на поръчката: ОП-47 / 10.12.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, съгласно Решение № ОП-47-РШ-002 от 10.12.2015

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 16.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0009

Становище от предварителен контрол от АОП [10.12.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [18.12.2015]

Документация за участие [10.12.2015]

Въпроси и отговори към 18.01.2016 г.

Решение за промяна към 26.01.2016

Протокол № 1.1 от работата на комисията

Уточнение във връзка с провеждането на открита процедура с предмет: Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница

Съгласно разпоредбата на § 6 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение на Закона за пътищата (ЗИЗП, обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) се прекратява дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) от деня на влизане в сила на този закон.

В тази връзка и на основание § 8 от ПЗР към ЗИЗП всички активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“. В резултат на правоприемството и по силата на § 13 от ПЗР на ЗИЗП, Агенция „Пътна инфраструктура" има задължение да довърши откритите процедури, които не са приключили и са започнали до влизането в сила на този закон, свързани с обектите по отменения чл. 28б от Закона за пътищата - автомагистрала „Хемус", автомагистрала „Струма" и автомагистрала „Черно море“.

Във връзка с изложеното издадените до момента решения, разяснения, документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15.

Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ, електронен достъп до информация: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=884

Преписката продължава тук

 Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Идентификатор на поръчката: ОП-29 / 30.11.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, съгласно Решение № ОП-29-РШ-002 от 30.11.2015

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 25.02.2016 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0008

Предварително обявление [30.11.2015]

Становище от предварителен контрол от АОП [30.11.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [08.12.2015]

Документация за участие [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 1 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 2 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 3 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 4 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 5 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 6 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 7 [30.11.2015]

Приложения към документацията за участие - част 8 [30.11.2015]

Пакт за почтеност [11.12.2015]

Решение за промяна към 15.12.2015

Решение за промяна към 26.01.2016

Въпроси и отговори към 16.02.2016

На основание чл. 120а от ЗОП процедурата е спряна [22.02.2016]

Решение за промяна №89 от 11.07.2016 г.

Уточнение във връзка с Решение №  89/ 11.07.2016 г. на Председателя на УС на АПИ с което са удължени сроковете по открита процедура с предмет: Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница"

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, издава настоящото решение на основание Закона за изменение на Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). Съгласно разпоредбата на § 6 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение на Закона за пътищата (ЗИЗП) се прекратява дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) от деня на влизане в сила на този закон.

В тази връзка и на основание § 8 от ПЗР към ЗИЗП всички активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ преминават към Агенция „Пътна инфраструктура“. В резултат на правоприемството и по силата на § 13 от ПЗР на ЗИЗП, Агенция „Пътна инфраструктура" има задължение да довърши откритите процедури, които не са приключили и са започнали до влизането в сила на този закон, свързани с обектите по отменения чл. 28б от Закона за пътищата - автомагистрала „Хемус", автомагистрала „Струма" и автомагистрала „Черно море“.

Във връзка с изложеното разяснения по чл. 29 от ЗОП (отм. в сила до 15.04.2016 г.) и искания за документи или за достъп до документи се отправят на посочените в настоящето решение лица и адреси за контакт.

Оферти за участие в настоящата процедура се представят в сградата на Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, етаж V, стая 505, За:

Завеждащ деловодство при АПИ, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246, Място/места за контакт: Деловодство.

Подадените оферти се отварят в сградата на Агенция Пътна инфраструктура, гр. София 1606, бул. Македония № 3, етаж VII, зала 702.

Издадените до момента решения, разяснения, документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15#op-29.

Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ, електронен достъп до информация: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/?proc=794.

 

Преписката продължава тук
Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 - прекратена

Идентификатор на поръчката: ОП-34 / 30.10.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от А2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“, съгласно Решение № ОП-34-РШ-002 от 30.10.2015 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 16.12.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0007

Предварително обявление [30.10.2014]

Становище от предварителен контрол от АОП [30.10.2015]

Документация за участие [30.10.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителния контрол от АОП [04.11.2015]

Решения за промяна към 13.11.2015

Въпроси и отговори към 08.12.2015

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [21.01.2016]

Решение за прекратяване на процедурата [19.02.2016]

Доклад за освобождаване на гаранциите за участие [09.03.2016]Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни проекти

Идентификатор на поръчката: ОП-50 / 17.07.2015 г.

Открита процедура по обществена поръчка за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на транспортни инфраструктурни проекти“, съгласно Решение № ОП-50-РШ-002 от 17.07.2015 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 27.08.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0006

Становище от предварителен контрол от АОП [17.07.2015]

Документация за участие [17.07.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [04.08.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [31.08.2015]

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [07.09.2015]

Pешение за избор на изпълнител [07.09.2015]

Сключено рамково споразумение [24.09.2015]

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие [24.09.2015]

Договор за изпълнение на конкретно спасително археологическо проучване [07.10.2015]

Профил на договора за изпълнение на конкретно спасително археологично проучване [03.11.2015]

Доклад за освобождаване на гаранцията за изпълнение на конкретен договор [04.01.2016]

Дата на приключване на конкретен договор поради неговото изпълнение – 12.12.2015 г.


Съгласно разпоредбата на § 6 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение на Закона за пътищата (ЗИЗП,обн. ДВ, бр. 30 от
15.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) се прекратява дейността на държавно
предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
(НКСИП) от деня на влизане в сила на този закон. В тази връзка и на
основание § 8 от ПЗР към ЗИЗП всички активи, пасиви, архивът и другите права
и задължения на прекратеното държавно предприятие Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти" преминават към Агенция „Пътна
инфраструктура". В резултат на правоприемството и по силата на § 13 от ПЗР
на ЗИЗП, Агенция „Пътна инфраструктура" има задължение да довърши откритите
процедури, които не са приключили и са започнали до влизането в сила на този
закон, свързани с обектите по отменения чл. 28б от Закона за пътищата -
автомагистрала „Хемус", автомагистрала „Струма" и автомагистрала „Черно
море".
Във връзка с гореизложеното Издадените до момента решения, разяснения,
документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила
на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация:

http://www.ncsip.bg/index.php?id=15#OP-50.
Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)

Идентификатор на поръчката: ОП-38 / 27.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала „Хемус“ (етап 1)“, съгласно Решение № ОП-38-РШ-001 от 27.03.2015 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 23.04.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0005

Предварително обявление [27.03.2015]

Документация за участие [27.03.2015]

Въпроси и отговори към 09.04.2015

Информация за отваряне на ценовите оферти [18.05.2015]

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [22.05.2015]

Решение за избор на изпълнител [22.05.2015]

Договор за изпълнение [16.07.2015]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [17.07.2015]

Профил на договора [10.08.2015]Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Идентификатор на поръчката: ОП-25 / 18.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“, съгласно Решение № ОП-25-РШ-002 от 18.03.2015 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 30.04.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0002

Предварително обявление [18.03.2015]

Становище от предварителен контрол от АОП [18.03.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [25.03.2015]

Документация за участие [18.03.2015]

Решение за промяна [27.03.2015]

Въпроси и отговори към 22.04.2015

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [23.11.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [06.11.2015]

Pешение за избор на изпълнител [23.11.2015]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [06.01.2016]

Договор за изпълнение [13.01.2016]

Профил на договора [08.04.2016]Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 - прекратена

Идентификатор на поръчката: ОП-32 / 09.01.2015 г.

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“ , съгласно Решение № ОП-32-РШ-002 от 09.01.2015 г.

Срок за подаване на заявления за участие: до 17.00 часа на 02.04.2015 г.

Срок за подаване на офертите за участие: до 17:00 часа на 15.09.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0001

Предварително обявление [09.01.2015]

Становище от предварителен контрол от АОП [09.01.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [16.01.2015]

Документация за участие [09.01.2015]

Решение за промяна [24.01.2015]

Въпроси и отговори към 02.09.2015

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване [09.02.2015]

Решение за промяна срока за подаване на заявления [18.03.2015]

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [19.06.2015]

Решение за предварителен подбор [19.06.2015]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [12.04.2016]

I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 1 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 2 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 3 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 4 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 5 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 6 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по първа обособена позиция - част 7 [06.07.2015]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти по първа обособена позиция [12.04.2016]

II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 1 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 2 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 3 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 4 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 5 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 6 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 7 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 8 [06.07.2015]

Покани за представяне на оферти за участие по втора обособена позиция - част 9 [06.07.2015]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти по втора обособена позиция [04.08.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [02.12.2015]

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на втория етап от процедурата заедно с приложенията към тях [14.12.2015]

Решение за избор на изпълнители по двете обособени позиции [14.12.2015]

Решение за прекратяване на процедурата [15.02.2016]Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1

Идентификатор на поръчката: ОП-24 / 01.08.2014 г.

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 , съгласно Решение № ОП-24-РШ-004 от 01.08.2014 г.

Срок за подаване на заявления за участие: до 17:00 часа на 10.11.2014 г.

Срок за подаване на офертите за участие: до 17:00 часа на 14.04.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0005

Предварително обявление

Становище от предварителен контрол от АОП

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП

Становище на възложителя по доклад за законосъобразност

Документация за участие

Документация за участие [английски]

Решения за промяна към 08.10.2014

Решения за промяна към 08.10.2014 [английски]

Въпроси и отговори към 06.04.2015

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [16.11.2015]

Решение за предварителен подбор [18.12.2014]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [08.01.2016]

Покани за представяне на оферти - част 1 [17.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 2 [17.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 3 [17.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 4 [17.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 5 [17.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 6 [27.02.2015]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти [06.03.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [13.05.2015]

Покана за представяне на оферта в изпълнение на влязло в сила решение на ВАС [30.10.2015]

Pешение за избор на изпълнител [16.11.2015]

Договор за изпълнение [13.01.2016]

Профил на договора [18.03.2016]Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала "Струма"

Идентификатор на поръчката: ОП-28 / 24.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала "Струма"

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 04.05.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0004

Становище от предварителен контрол от АОП [24.03.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [30.03.2015]

Документация за участие [24.03.2015]

Въпроси и отговори към 22.04.2015

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [16.06.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [04.06.2015]

Pешение за избор на изпълнител [16.06.2015]

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие [05.08.2015]

Договор за изпълнение [30.07.2015]

Доклад за освобождаване гаранцията за изпълнение на договора [13.01.2016]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 28.12.2015Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Идентификатор на поръчката: ОП-27 / 18.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, съгласно Решение № ОП-27-РШ-002 от 18.03.2015 г.

Срок за подаване на оферти до 17:00 ч. на 07.05.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0003

Предварително обявление [18.03.2015]

Становище от предварителен контрол от АОП [18.03.2015]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [25.03.2015]

Документация за участие [18.03.2015]

Решение за промяна [27.03.2015]

Въпроси и отговори към 24.04.2015

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [17.07.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [24.06.2015]

Решение за избор на изпълнител [17.07.2015]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие [04.11.2015]

Договор за изпълнение [28.09.2015]

Профил на договора [08.04.2016]Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3

Идентификатор на поръчката: ОП-26 / 01.08.2014 г.

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 , съгласно Решение № ОП-26-РШ-004 от 01.08.2014 г.

Срок за подаване на заявления за участие: до 17:00 часа на 03.11.2014 г.

Срок за подаване на офертите за участие: до 17:00 часа на 06.04.2015 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0006

Предварително обявление

Становище от предварителен контрол от АОП

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП

Становище на възложителя по доклад за законосъобразност

Документация за участие

Документация за участие [английски]

Въпроси и отговори към 20.03.2015

Протоколи и доклади от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [17.12.2014]

Решение за предварителен подбор [17.12.2014]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [29.09.2015]

Покани за представяне на оферти - част 1 [16.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 2 [16.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 3 [16.02.2015]

Покани за представяне на оферти - част 4 [16.02.2015]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти [06.03.2015]

Информация за отваряне на ценовите оферти [28.04.2015]

Протоколи и доклади от работата на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [22.05.2015]

Решение за избор на изпълнител [22.05.2015]

Договор за изпълнение [28.09.2015]

Профил на договора [05.01.2016]Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3

Идентификатор на поръчката: ОП-20 / 31.10.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3, съгласно Решение № ОП-20-РШ-002 от 01.08.2014 г.

Срок за подаване на офертите за участие: до 17:00 часа на 27.08.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0004

Предварително обявление

Становище от предварителен контрол от АОП

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП

Становище на възложителя по доклад за законосъобразност

Документация за участие

Протоколи и доклад от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Решение за избор на изпълнител

Договор за изпълнение

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за участие

Профил на договора [13.01.2016]

Дата на приключване на договора поради неговото изпълнение – 16.12.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие [01.02.2016]Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 3)

Идентификатор на поръчката: ОП-31 / 05.11.2014 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на идейни проекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ етап 3 по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от I-5 до II-51; II-ра обособена позиция – участък от II-51 до II-49 и III-та обособена позиция – участък от II-49 до А-2, съгласно Решение № ОП-31-РШ-003 от 18.06.2014 г.

Срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 часа на 28.07.2014 г.

Номер на преписка в АОП: 03461-2014-0003

Становище от предварителен контрол от АОП [05.11.2014]

Доклад за законосъобразност от предварителен контрол от АОП [05.11.2014]

Документация за участие [05.11.2014]

Разяснения по документацията за участие [07.11.2014]

Протоколи и доклад от комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях [05.11.2014]

Решение за избор на изпълнител [05.11.2014]

Договори за изпълнение [11.11.2014]

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие [12.11.2014]

Профил на договора по I-ва обособена позиция [05.02.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение по I-ва обособена позиция [19.08.2015]

Доклад за освобождаване гаранцията за изпълнение по I-ва обособена позиция [13.01.2016]

Дата на приключване на договора за изпълнение по I-ва обособена позиция поради неговото изпълнение – 28.12.2015 г.

Профил на договора по II-ра обособена позиция [27.02.2015]

Допълнително споразумениe към договор за изпълнение по II-ра обособена позиция [19.08.2015]

Доклад за освобождаване гаранцията за изпълнение по II-ра обособена позиция [13.01.2016]

Дата на приключване на договора за изпълнение по II-ра обособена позиция поради неговото изпълнение – 28.12.2015 г.

Профил на договора по III-та обособена позиция [05.03.2015]

Доклад за освобождаване гаранцията за изпълнение по III-та обособена позиция [13.01.2016]

Дата на приключване на договора за изпълнение по III-та обособена позиция поради неговото изпълнение – 12.12.2015 г.
горе